Goryokaku Tower

Goryokaku Tower

Hakodate, Hokkaido, Japan